• OB欧宝体育

  ENG
  集團 地產 酒店 物業 商業
  公司資料 信息披露 公司治理 投資者關係聯絡


  公司名稱

  OB欧宝体育集團控股有限公司


  中國主要營業地點及總部

  中國廣東省廣州市南沙區豐澤東路106號(自編1號樓)X1301-C4884

  中國廣東省廣州市黃埔區橫沙智慧大街14號黃埔創新中心5棟9樓-10樓


  香港地區主要營業地點

  香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座30樓3008-10室


  公司網址

  www.boazdesign.com


  >>> 經修訂和重列的組織章程大綱及公司細則


  网站地图